Sprawozdanie z programu innowacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny przystąpił do programu innowacyjnego „ Odkrywamy dziecięcy talent”.

W miesiącach Wrzesień – Listopad odkrywaliśmy talent plastyczny. Talent plastyczny - Dziecko lubi rysować, malować, lepić z gliny lub plasteliny. Chętnie eksperymentuje, przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji i materiałów. Poprzez sztukę wyraża swoje uczucia. Zauważa szczegóły i barwy, których inne dzieci nie dostrzegają. Ma wyostrzoną percepcję przedmiotów codziennego użytku.

Wykonane zostały prace plastyczne z  wykorzystywaniem różnorodnych technik plastycznych np. techniki rysunkowe (kreda świecowa, węgiel, pastele), techniki malarskie (akwarela, atrament), techniki wycinankowe i wydzierankowe, techniki rzeźbiarskie (glina, masa solna, plastelina), origami, nauka projektowania i planowania przy przygotowywaniu prac plastycznych, organizowanie wystaw.

przedszkole1przedszkole2


Następnie po tych miesiącach na przełomie Grudnia – Lutego odbył się konkurs  recytatorski    „ J.Brzechwy, J. Tuwim dzieciom”. Dzieci punktu przedszkolnego oraz oddziały przedszkolnego recytowały wiersze  Tuwima, Brzechwy. Recytujący bardzo się starali aby ich wiersze wypadły najlepiej. Przy konkursie recytatorskim uczestniczyła komisja w której w skład wchodzą : p. Anna Dziedzic, p. Magdalena Kubicka - Gawlik , p. Joanna Buras. Wyłonienie I, II, III miejsc nie było łatwe.

przedszkole4przedszkole5


przedszkole6przedszkole7

przedszkole8przedszkole3

Po zakończeniu recytacji odbyło się narada komisji. A oto I miejsce – Agatka Rączka, II miejsce – Izabela Bandura, III miejsce Nikola Kozioł.

Również były wyróżnienia: Aleksander Miszczyk, Jakub Miszczyk, Lena Lipa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody. Czekamy na więcej……

 Dzięki tej innowacji dzieci mogły odkryć u siebie nowe talenty.


 

                                                                       ,, Talent ze wszystkiego może uczynić rzeczą piękną  ”

                                                                                                                                                    Mikołaj Gogol           

Program innowacyjny ,, Szukamy szkolnych talentów ”   

realizowany  w Publicznej Szkole Podstawowej

w Szczecnie  w roku szkolnym

2016/2017

 

Współczesna szkoła powinna sprostać oczekiwaniom uczniów, tym samym zapewnić im wszechstronny rozwój i wyposażyć w jak najbogatszy zasób wiedzy i umiejętności. Chcemy aby nasza szkoła była szkołą, która uwzględnia indywidualność uczniów i jego różne potrzeby edukacyjne. Możliwość rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów pozwoli dzieciom lepiej przygotować się do dalszego życia i sprostać wymaganiom jakie ono stawia.                                                                                Z myślą o ukrytych talentach wśród naszych podopiecznych został opracowany  program innowacyjny pod hasłem :,, Szukamy szkolnych talentów”, który  realizowany będzie w  roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie będą mogli zaprezentować swój talent podczas szkolnych uroczystości, konkursach czy zawodach sportowych.

Główne założenia programu:

 • Odkrywanie, pielęgnowanie i rozwijanie talentów, zainteresowań i pasji naszych uczniów.
 • Promowanie wielu rodzajów działalności dzieci na forum szkoły , poza szkołą  oraz  w środowisku lokalnym

Cele programu:

 1. 1.Pogłębianie uzdolnień , pasji, zainteresowań
 2. 2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności
 3. 3.Rozwijanie talentów artystycznych, sportowych
 4. 4.Przygotowanie do kreatywnej rywalizacji: konkursów, występów, zwodach
 5. 5.Przełamywanie lęku i strachu podczas autoprezentacji
 6. 6.Wzrost wiary we własne możliwości
 7. 7.Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki.

 

Sposoby pracy z uczniami, metody i formy pracy

 

 • metody oparte na działalności praktycznej uczniów - tworzenie plakatów, albumów tematycznych,
 • wykonywanie zadań w terenie, przeprowadzanie doświadczeń;
 • metody oparte na obserwacji - wycieczki  oraz wyjścia edukacyjne;
 • organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, gry dydaktyczne
 • praca z całą grupą – dyskusja, burza mózgu;
 • gry sportowe
 • metody kształcące poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z rożnych źródeł;
 • tworzenie yyyfevve zajęć dodatkowych oparciu o specyfikę zdolności i zainteresowań uczniów;
 • wyeksponowanie sukcesów uczniów uzdolnionych (gablota, strona internetowa, gazetka szkolna);
 • zachęcanie do czytania literatury dziecięcej;

Harmonogram  miesięcznych

„Prezentacji szkolnych”  osiągnięć  uczniów.

 

 

Lp.

 

Miesiąc

 

 

Szukamy ukrytych talentów

 

Odpowiedzialne osoby

 

     Uwagi

 

1.

 

Wrzesień

 

Mistrz tabliczki mnożenia

 

Anna Kuzia - Patyna

 

 

2.

 

Październik

 

Czytam pięknie i wyraziście

 

 

Magdalena Jopkiewicz

 

 

 

3.

 

 

Listopad

 

Szukamy talentu muzycznego

Daniela Chlewicka

 

 

4.

 

 

Grudzień

 

Talent plastyczny

Joanna Buras

 

 

5.

 

 

Styczeń

 

Mistrz tańca

Anna Łączkowska

 

 

 

6.

 

 

Marzec

 

Szukamy mistrza ortografii polskiej i angielskiej

 

Monika Janus

 

 

7.

 

 

Kwiecień

 

 Omnibus przyrody

 

 

Anna Sławińska

 

 

 

8.

 

 

Maj

 

Talent recytatorski    

Monika Jabłońska

 

 

9.

 

Czerwiec

 

  Mistrz sportu

Daniela Chlewicka

 

 

 

Sprawozdanie z autorskiego programu innowacyjnego
,,Jak ciekawie uczyć geometrii”
realizowanego w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016
w klasie IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 na lekcjach matematyki oraz na zajęciach dodatkowych nieodpłatnych z matematyki w klasie IV realizowałam program innowacji pedagogicznej ,,Jak ciekawie uczyć geometrii”.
Program ten miał na celu rozwijanie i pogłębianie umiejętności matematyczno –informatycznych, kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, kształcenie umiejętności współpracy oraz poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy, praktyczne zastosowanie matematyki, wyrabianie u uczniów określonych umiejętności w zakresie: pracy samodzielnej, pracy w grupie, przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i technologii ICT, pobudzanie do twórczego i logicznego myślenia, przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
Innowacja ta jest związane z matematyką i zajęciami komputerowymi . Głównymi założeniami innowacji jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii ICT.
Na zajęciach tych wykorzystywane były różne pomoce dydaktyczne (komputery, tablica multimedialna, programy komputerowe – matematyczne: GeoGebra, multibooki „Matematyka z kluczem”).
Dzięki tej innowacji uczniowie coraz częściej zauważają potrzebę nauki matematyki, szczególnie zagadnień związanych z geometrią i stwierdzają, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może by ciekawą przygodą w połączeniu z technologią ICT.

   

 
Sprawozdanie wraz z załącznikami w formie Dobrych Praktyk zostało wysłane na stronę Kuratorium Oświaty w Kielcach.


 

Realizacja programu nowatorskiego

,, Gimnastyka, sport, zabawa  - to na przerwach fajna sprawa ”

w roku szkolnym 2014/2015 

    W roku szkolnym 2014/2015 w naszej placówce  realizowany był program nowatorski zajęć ruchowych pod hasłem:,, Gimnastyka , sport, zabawa  - to na przerwach fajna sprawa”. Celem podjętych działań wynikających  z zaplanowanego harmonogramu było wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.  Program zajęć ruchowych został opracowany i wdrożony do realizacji w czasie przerw śródlekcyjnych z udziałem uczniów klas I-VI. Aktywne przerwy cieszyły  się dużym uznaniem wśród naszych podopiecznych. Czas wolny spędzony wspólnie integrował  młodszych uczniów ze starszymi, pozwalał bliżej się poznać, być sprawniejszym fizycznie jak również uczył  sposobów  zdrowej rywalizacji .

Sprawozdanie w formie Dobrych Praktyk zostało wysłane na stronę Kuratorium Oświaty w Kielcach.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU INNOWACYJNEGO

„Czytanie z klasą” PIERWSZY SEMESTR- ROK SZKOLNY    2015- 2016 

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w ramach przerwy międzylekcyjnej. Uczestniczyli w nich systematycznie wszyscy uczniowie klasy I, II i III.

Głównym celem zajęć  było wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości książki oraz włączenie uczniów w poczet czytelników biblioteki szkolnej i gminnej, przygotowanie ich do świadomego oraz chętnego korzystania ze źródeł informacji i rozrywki.

Na zajęciach stosowane były  różne formy i metody jak: praca z książką , organizowanie kącików tematycznych z literatury dziecięcej, czasopismami, albumami, itp.; prezentacja ulubionych książek. Na zajęcia często zapraszana jest pani Magdalena  Kubicka  – bibliotekarka.

Kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom z klasy 1 – 3 rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne, wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.


Sprawozdanie z realizacji innowacyjnego programu 

,, Mali Tropiciele Śladami Przedszkolaków Radomiaków’’.

Od września rozpoczęliśmy realizację nowatorskiego programu współpracy dwóch placówek oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie oraz Publicznego Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Radomiu. Celem programu było  pozyskiwanie informacji na temat specyfiki pracy placówek , zainteresowań, pracy, zabaw dzieci z różnych środowisk, rozwijanie zainteresowań różnymi regionami naszego kraju, a także wymiana poglądów, doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami.

Nasza współpraca przebiega według ustalonego harmonogramu – w  każdym miesiącu, zgodnie z zaplanowanym wydarzeniem, otrzymywaliśmy list, zdjęcia oraz dodatkowe materiały od naszych korespondencyjnych przyjaciół. W odpowiedzi my także przesyłamy efekty naszych działań. Produkty naszej współpracy zamieszczone były na tablicy w szatni, gdzie inni uczniowie i rodzice mogli śledzić prowadzone działania.

Współpraca naszych placówek układała się bardzo dobrze, dzieci były aktywnymi uczestnikami tworzenia listów i upominków dla przedszkolaków z Radomia, z niecierpliwością czekały na każdą wiadomość, wykorzystywały otrzymane materiały podczas zabaw grupowych. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe pomoce oraz scenariusze na ciekawe zajęcia.

 


"Gimnastyka, sport, zabawa - to na przerwach fajna sprawa"

AKTYWNE PRZERWY - c.d. :

 Uczniowie chętnie biorą udział w aktywnych przerwach, przyznają, że są ciekawe, urozmaicone  a przede wszystkim  budują  wiarę w ich  możliwości fizyczne.  Przyczyniają się do umiejętności pracy w zespole, koncentracji na wykonywanym zadaniu jak również wyrabiają  umiejętność „zdrowej rywalizacji”; a także podnoszą  ogólną sprawność  fizyczną.

  

  

  

  


 

Sprawozdanie z programu innowacyjnego

,,W międzynarodowej matematycznej sieci’’

realizowanego w roku szkolnym 2014/2015

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 na lekcjach matematyki, zajęciach komputerowych oraz na zajęciach dodatkowych koła matematycznego „Szukamy Mistrza Logicznego Myślenia” realizowałam program innowacji pedagogicznej ,,W międzynarodowej matematycznej sieci’’.

Program ten ma na celu rozwijanie i pogłębianie umiejętności matematyczno –informatycznych oraz językowych, wykształcenie u uczniów kompetencji interkulturowej, kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, kształcenie umiejętności współpracy oraz poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy, praktyczne zastosowanie matematyki, wyrabianie u uczniów określonych umiejętności w zakresie: pracy samodzielnej, pracy w grupie oraz w parach, wyrabianie komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej poprzez matematyczne spojrzenie na inne kraje, przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, językowych i technologii ICT, pobudzanie do systematyczności w pracy i nauce, pobudzanie do twórczego i logicznego myślenia, przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

Innowacja ta jest związane z matematyką, zajęciami komputerowymi oraz językiem angielskim. Głównymi założeniami innowacji jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii ICT jednocześnie pogłębianie wiedzy z języka angielskiego.

            Na zajęciach tych wykorzystywane były różne pomoce dydaktyczne (komputery, tablica multimedialna, projektor, skanery, aparat fotograficzny, programy komputerowe – matematyczne i inne, słowniki języka angielskiego) oraz programy komputerowe (GeoGebra, Lekcjotek@, multibooki „Matematyka wokół nas”).

Dzięki tej innowacji uczniowie coraz częściej zauważają potrzebę nauki matematyki, informatyki oraz języka angielskiego i stwierdzają, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może by ciekawą przygodą w połączeniu z technologią ICT oraz znajomością języka angielskiego.


SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU INNOWACYJNEGO

„BEZPIECZNIE Z POLĄ I OSKAREM”

REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Program realizowany jest w punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w grupach 3- 4 - latków i 5 – latków. Głównym celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności bezpiecznego stylu życia oraz zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności przewidywania skutków swojego zachowania.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w zajęciach. Przeprowadzony program wyposażył dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, została utrwalona znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym oraz na podwórku.

Program zajęć realizowany jest wg planu – są organizowane wycieczki, spacery oraz pogadanki, przedszkolaki chętnie uczestniczyli w spektaklu teatralnym , który odwiedził naszą szkołę „ Egzamin z bezpieczeństwa tygrysa Beniamina”, który zachęcał do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji. 

 


Sprawozdanie z realizacji innowacyjnego programu 

,, Mali Tropiciele Śladami Przedszkolaków Radomiaków’’ 

Od września rozpoczęliśmy realizację nowatorskiego programu współpracy dwóch placówek oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie oraz Publicznego Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Radomiu. Celem programu jest  pozyskiwanie informacji na temat specyfiki pracy placówek , zainteresowań, pracy, zabaw dzieci z różnych środowisk, rozwijanie zainteresowań różnymi regionami naszego kraju, a także wymiana poglądów, doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami.

Nasza współpraca przebiega według ustalonego harmonogramu – w  każdym miesiącu otrzymujemy list, zdjęcia oraz dodatkowe materiały od naszych korespondencyjnych przyjaciół. W odpowiedzi my także przesyłamy efekty naszych działań. Produkty naszej współpracy zamieszczone są na tablicy w szatni, gdzie inni uczniowie i rodzice mogą śledzić prowadzone działania. 

 


 

Realizacja programu nowatorskiego

,, Gimnastyka , sport, zabawa  - to na przerwach fajna sprawa ”.

         W roku szkolnym 2014/2015 w naszej placówce  realizowany jest program nowatorski zajęć ruchowych pod hasłem:,, Gimnastyka , sport, zabawa  - to na przerwach fajna sprawa”. Celem podjętych działań wynikających  z zaplanowanego harmonogramu jest  wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.  Program zajęć ruchowych został opracowany i wdrożony do realizacji w czasie przerw śródlekcyjnych z udziałem uczniów klas I-VI. Aktywne przerwy cieszą się dużym uznaniem wśród naszych podopiecznych. Czas wolny spędzony wspólnie integruje młodszych uczniów ze starszymi, pozwala bliżej się poznać, być sprawniejszym fizycznie jak również uczy sposobów  zdrowej rywalizacji .

                                       

  

 

AKTYWNE PRZERWY:

 


 


Dzień z Fantazją w KLAPKACH…

klapki

 

Trampki, kozaki,
klapki, kalosze
każdy z nich
w inną pogodę noszę!

W miesiącu maju dzień z fantazją odbywał się pod hasłem ,, Dzień w klapkach’’. Nasi uczniowie przyłożyli się do zadania jak zwykle – profesjonalnie i pojawili się tego dnia w kolorowych klapeczkach, a nawet – w domowych ,,kapciach’’…

klapki1klapki2


 


kapelusz

 

Noszą go na głowie
eleganckie panie,
czasami zaś w cyrku
królika jest mieszkaniem.

 

   Kolejny szkolny dzień z Fantazją upłynął nam pod znakiem kapelusza, chusteczki lub beretu. Ów dzień zbiegł się z powitaniem wiosny w naszej szkole. Było wesoło i kolorowo. Uczniowie i nauczyciele  wywiązali się z zadania wzorowo, dając przykład, jak można się wspólnie bawić…  Fantazji nam  nie brakuje…

kapelusz1kapelusz2


 


krawat i muszka

 

,, Dzień w krawacie lub muszce…’’

   W lutym w ramach programu ,, Szkolne Dni z Fantazją’’ nasi uczniowie zawitali w progi szkolne z pełnią elegancji i dostojności       – w krawatach lub muszkach… Jak udało nam się dowiedzieć większość akcesoriów pochodziło z garderoby….. tatusiów…. Ale wyjątkowo dobrze prezentowali się w nich nasi wychowankowie, również dziewczynki. Dni z fantazją zawsze wprowadzają nieco odmienności i radości… Bo to dzień inny niż pozostałe…  

krawat i muszka 1