Szczecno, data 25 maja 2018r.

Aktualizacja w dn. 03.01.2022r.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych
   w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie,  Szczecno 172; 26-015 Pierzchnica.

1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z powołanym w Szkole Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; telefoniczne pod nr 509 377 142 lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.

2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz promowania szkoły i osiągnięć uczniów, o których mowa w przepisach Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.z późn., zmianami); Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (
Dz.U. 2021 poz. 1237 z póżn. zm.) oraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa powyżej.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz niezbędne informacje o dziecku do jego bezpiecznego funkcjonowania w Szkole.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państw trzecich.

7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi informatyczne, bhp lub inne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takim jak: SANEPID, system ubezpieczeń, organom gminnym, oświatowym i kontrolnym.