Przystępując do realizacji projektu "Szkoła w Ruchu" zostały podjęte działania wynikające z:

- obszaru I - wychowanie fizyczne (zajęcia edukacyjne),

- obszaru IV - doskonalenie nauczycieli,

- obszaru V - zajęcia pozalekcyjne.


 

Wniosek o przystąpienie do akcji „Ćwiczyć każdy może”

 

Dane szkoły

Nr REGON szkoły/przedszkola:260635949

Typ placówki: szkoła

Nazwa szkoły/przedszkola: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECNIE

Adres - Województwo: WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Adres - Powiat: Powiat kielecki

Adres – Miejscowość :Szczecno

Adres - Kod pocztowy:26-015

Adres - Ulica:

Adres - Numer:172

Skrócona nazwa szkoły/przedszkola:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Daniela Chlewicka

E-mail osoby do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon osoby do kontaktu: 413692647

 

Zrealizowane osiągnięcia

 

Nr obszaru:1

 

Opis dokonań w obszarze: W ramach działań z tego obszaru przeprowadzone zostały zajęcia

edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Wykorzystano w nich aktywne metody nauczania. W

klasie I-II zrealizowano temat: kształtowanie sprawności i szybkości ruchowej poprzez sprawne

ustawienie się w szeregu, dwuszeregu, rzędzie, kole z wykorzystywaniem zabaw

orientacyjno-porządkowych i bieżnych. W klasach IV-V przeprowadzono zajęcia na temat \"Gry i

zabawy ruchowe\". W obu przypadkach zastosowano metody aktywizujące: bezpośredniej celowości

ruchu oraz zabawowo- naśladowczą. Podczas zajęć wykorzystano różne przybory i przyrządy:

instrumenty muzyczne, szarfy, krążki, balony, woreczki, piłki itp.

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Nr obszaru:4

 

Opis dokonań w obszarze: Nauczyciele prowadzący przedmiot Wychowanie fizyczne uczestniczyli w

różnych szkoleniach. Tematy szkoleń: -jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka? - uciec przed

otyłością - realizacja treści edukacji zdrowotnej na lekcjach W-F poprzez różne formy aktywności -

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej - warsztat na temat zajęć z tenisa stołowego,

bilarda i badmintona

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Nr obszaru:5

Opis dokonań w obszarze: Dokonania w tym obszarze to przede wszystkim comiesięczne wyjazdy na

basen w godzinach popołudniowych. Podczas pobytu na pływalni uczniowie mają możliwość

nauczyć się pływać, doskonalić poznane techniki pływania, podnieść odporność na infekcje i

zakażenia, poprawić wydolność i sprawność fizyczną .Wyjazdy na basen są doskonałym relaksem

psychicznym i fizycznym. Pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi są gry i ćwiczenia w terenie. W

związku z tym, ze nasza miejscowość położona jest na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku

Krajobrazowego, uczniowie w wolnym czasie chętnie pokonują naturalne przeszkody podczas gier i

ćwiczeń na świeżym powietrzu. Organizują różne gry terenowe, wykonują takie czynności jak np.

biegi, marsze, skoki, przeskoki, pełzanie, wspinanie się na drzewa, rzuty itp. Dzięki tym

czynnościom poprawiają ogólną sprawność organizmu, hartują organizm, zmniejszają podatność na

przeziębienia i choroby. Inną formą zajęć pozalekcyjnych są wycieczki, w których chętnie

uczestniczą nasi uczniowie. Jedną z nich była jednodniowa wycieczka do kopalni soli w Wieliczce. Jej

celem było poznanie innego regionu, zwiedzenie zabytkowej kopalni soli oraz integracja różnych

zespołów klasowych. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna, a mianowicie uczniowie,

nauczyciele i rodzice. Oprócz walorów poznawczych wycieczka była wyzwaniem sportowym, gdyż

uczestniczy musieli wykonać \"prawdziwy tor przeszkód\" w postaci setek schodów, korytarzy i

innych pomieszczeń na terenie kopalni. Uczniowie naszej szkoły organizują również wycieczki

rowerowe po najbliższej okolicy.

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Oświadczenia:

 

 • Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych i na podanie danych kontaktowych

na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.ploraz na profilu Roku Szkoły W Ruchu

na Facebooku

 • Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych, informacji o formach i treściach

prowadzonych przez nas zajęć, na podanie danych kontaktowych na stronie internetowej

www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku Szkoły w Ruchu na Facebooku

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych pod powyżej przesłanymi

hiperłączami na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku

Szkoły w Ruchu na Facebooku

 • Oświadczam, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w

filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do regulaminu akcji

(zał. 1 i 2)

 • Oświadczam, że posiadam zgodę autora/autorów utworu/utworów które przesyłam, zgodnie

z wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu akcji

Wyrażam zgodę na upublicznienie dokonań szkoły i danych osobowych osób biorących

udział w akcji „Ćwiczyć każdy może”

 • Oświadczam, że podane dane są prawdziwe
 • Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem akcji „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w

ramach Roku Szkoły w Ruchu i w pełni go akceptuję.

 


 

OBSZAR I

 

Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej

Klasa I - II

Temat:  Kształtowanie sprawności i szybkości ruchowej poprzez sprawne ustawienie się w szeregu, dwuszeregu,  rzędzie, kole z wykorzystywaniem zabaw orientacyjno – porządkowych i bieżnych.

 

Cele:

 - rozwijanie szybkości i orientacji w przestrzeni;

 - kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

 - nauka szybkiego i sprawnego reagowania na umówione znaki;

 - zapoznanie z zasadami zachowania się podczas wykonywania ćwiczeń.

 

Metody: - bezpośredniej celowości ruchu,

Przybory i przyrządy:

- instrumenty muzyczne: tamburyno, marakasy, bębenek, trójkąt,

- kolorowe szarfy

- kolorowe krążki

- gwizdek

- balony

- woreczki

- płyta z muzyką relaksacyjną

 

Przebieg zadań

1. Zbiórka, sprawdzenie gotowości do zajęć, powitanie, podanie zadań.

   Omówienie zasad bezpiecznej zabawy.

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,, Powitanie”

   Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły, swobodnie biegają po boisku, bacznie obserwując nauczyciela. Każdemu zespołowi przydzielono inny kolor krążka. Kiedy nauczyciel podniesie w górę krążek, zadaniem dzieci jest ustawienie się w dwuszeregu tak, aby w pierwszym szeregu znalazły się dzieci mające ten sam kolor krążka, który podniósł nauczyciel. Następnie dzieci z pierwszego szeregu odwracają się twarzami do stojących w drugim szeregu i witają się, podając sobie prawe dłonie, mocno nimi potrząsając. Po powitaniu wszyscy rozbiegają się po boisku, dalej obserwując nauczyciela.

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa  ,, Dyrygent zespołu”.

  Uczestnicy zabawy swobodnie biegają po boisku. Na określony dźwięk instrumentu podawany przez

  N. dzieci ustawiają się:

 - bębenek – ustawienie w szeregu

-  marakasy – ustawienie w rzędzie

-  tamburyn – ustawienie w dwuszeregu

- trójkąt – ustawienie w kole

Na gwizdek dzieci rozbiegają się w dowolnych kierunkach. Za każdym razem N. wskazuje ,, dyrygenta zespołu „ – dziecko oznaczone szarfą , za którym lub obok którego należy się ustawić w określony sposób.

3. Ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem przyboru.

   Nauczyciel rozdaje ćwiczącym szarfy , dzieci ustawiają się na obwodzie koła:

 • W staniu , szarfa trzymana w rękach – uniesienie rąk w górę, wspięcie na palce, opuszczenie rąk , przejście do przysiadu, powrót do pozycji wyjściowej
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – nawijanie szarfy na przegub ręki  i odwijanie
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – zatrzymanie kół przed sobą , z lewej, z prawej strony
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – okrężne podawanie szarfy na wysokości bioder, kolan , stóp
 • W rozkroku, szarfa trzymana oburącz w górze – skłon w przód , pozostawienie szarfy na podłożu, powrót do pozycji wyjściowej, skłon w przód, zabranie szarfy z podłoża, powrót do pozycji wyjściowej
 • W rozkroku, szarfa trzymana oburącz za końce, oparta na karku – skłony w bok
 • W siadzie prostym, szarfa trzymana przed sobą oburącz za końce – przełożenie przez szarfę jednej nogi, powrót do pozycji wyjściowej , przełożenie drugiej nogi, powrót do pozycji wyjściowej
 • W siadzie klęcznym, szarfa trzymana oburącz za końce – położenie szarfy na podłożu , wyprost i zabranie szarfy.
 • W leżeniu przodem, ręce wyprostowane, szarfa trzymana za końce – podniesienie z podłoża rąk z szarfą na wysokość ok. 10cm , naprzemienne uginanie i prostowanie ramion
 • Przysiad podparty, szarfa rozciągnięta na podłożu, skoki zajęcze wzdłuż szarfy
 • W staniu, szarfa rozciągnięta na podłożu – skoki z odbicia jednonóż , obunóż wzdłuż szarfy  - ,,szycie na maszynie”
 • W staniu szarfa rozciągnięta na podłożu – chód bokiem we wspięciu po szarfie

4. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,, Od najwyższego do najniższego’’

  Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły, swobodnie biegają po boisku. Każdemu zespołowi przydzielono inny kolor szarf. Na hasło nauczyciela : ,, od najwyższego do najniższego” – dzieci ustawiają się w rzędzie lub szeregu według wzrostu. Ten zespół, który wykona zadanie najszybciej, wygrywa.

5. Zabawa bieżna ,, Kolorowe szeregi”

    Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły oznaczone szarfami, ustawiają się w szeregach, tyłem do siebie. Przed każdym szeregiem, w odległości 6 m. nauczyciel wyznacza linię półmetka. Na hasło : ,, kolorowe szeregi” dzieci biegną do półmetka, pozostawiają tam swoje szarfy i wracają z powrotem na linię startu, ustawiając się w szeregu. Na ponowne hasło: kolorowe szeregi dzieci biegną do półmetka, zakładają szarfy i wracają na linię startu , ustawiając się w szeregu. Zespół, który szybciej wykona zadanie i jako pierwszy ustawi się w szeregu linii startu – wygrywa.

6. Zabawa rzutna ,,Traf w balon”

Uczestnicy zabawy podzieleni na trzy równoliczne zespoły, stoją w rzędach na linii rzutu ( każdy ma woreczek ). W odległości 4 – 5 m od linii rzutu zawieszono na sznurku duży balon ( gumową piłkę ). Na sygnał N .zawodnicy kolejno wykonują rzuty woreczkiem do balonu . Za celny rzut otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zespół, którego zawodnicy zdobędą najwięcej punktów.

7. Ćwiczenia rozluźniające , uspokajające , wyprostne.

    Zabawa ,, Tańczące ręce”.

  Uczestnicy zabawy dobrani w pary stoją naprzeciw siebie – wyciągają w przód ramiona, dłonie prawie się dotykają. Jedno dziecko z pary porusza swoimi dłońmi w rytm muzyki, w dowolny sposób, drugie dziecko dokładnie odtwarza te ruchy ( jakby między dłońmi dzieci znajdował się magnes).

8. Zbiórka. Podsumowanie zajęć.

  

 


 

OBSZAR IV

 

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w szkoleniach z zakresu wychowania fizycznego.


 

Temat zajęć : Gry i zabawy ruchowe.

Klasa- IV-V

Liczba ćwiczących-14

Czas-45 minut

Miejsce-sala gimnastyczna

Metoda- zabawowo-naśladowcza

Przbory-2 piłki dęte, pachołki, szarfy, pałeczki sztafetowe, kolorowe kółka, materac

Cele i zadania:

-rozwijanie ogólnej sprawności

-rozwój cech motorycznych: szybkość, zwinność, koordynacja ruchowa, skoczność, siła

-poznanie nowych zabaw

-współdziałanie w zespole ćwiczących, kulturalne i sportowe zachowanie się podczas rywalizacji

-podnoszenie stanu zdrowia

Część toku lekcji

Treść zajęć

Czas

Uwagi

Część :I wstępna

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa

orientacyjno-porządkowa

Moment organizacyjno-porządkowy: zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań i celów lekcji

,, Berek żuraw’’-berek oznaczony szarfą biega za pozostałymi uczestnikami, którzy uciekają w różne strony .Kto chce uniknąć schwytania udaje postać żurawia.

 

 

 

 

 

,, Czerwone – białe’’- na kolor czerwonej pałeczki dzieci robią skłon, na kolor żółty siadają na podłodze, na zielony stają na jednej nodze

Ćwiczenia gimnastyczne w parach- wykonują ,,brzuszki’’, ćwiczenia siłowe-ważenie soli, ćwiczenia mięśni grzbietu, przeskoki przez współćwiczącego.

2 min.

 

 

 

 

 

 

4 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

Część główna :II

 

Zabawa bieżna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa rzutna

 

Zabawa skoczna

 

 

 

 

Zabawa zręcznościowa

,, Wyścig rzędów’’

 

 

- bieg slalomem z pałeczką palantową

-przekładanie kolorowych krążków

,, Wyścig raków’’

- poruszanie się w podporze tyłem z piłką między udami do mety a następnie chwyt piłki i powrót biegiem do następnego zawodnika w drużynie

 

Rzut piłką dętą z 4 metrów do celu: na materac, do koła

,, Wyścig pajaców’’w rzędach wykonywanie na sygnał na przemian rozkroków i zeskoków do mety. Powrót biegiem.

 

 

 

,, Przebój z pognieceniem’’

- każda drużyna otrzymuje stare gazety z których ma ugnieść kule i ułożyć za nich jak najwyższy stos

5 min

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

4 min

 

 

5 min.

 

 

 

 

5 min

Ćwiczenia w parach          i rzędach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa punktowana

Część końcowa: III

Zabawa uspakajająca

 

 

Czynność O-P

 

 

 

,, Kto zmienił miejsce’’- jedna osoba wychodzi z Sali, w tym czasie uczniowie zmieniają miejsce, odgadnij kto zmienił miejsce.

,,Dziecko zmęczone’’- rozluźnić mięśnie.

Zbiórka ,ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

5 min

 

     

  


 

OBSZAR  V

 

Ćwiczyć każdy może nawet i w wodzie.

W ramach realizacji projektu „ Rok szkoły w ruchu ” uczniowie naszej szkoły  wraz z podopiecznymi wybrali się  na zajęcia pozalekcyjne  do pobliskiego basenu Koral w Morawicy. Celem wyjazdu było przezwyciężanie lęku, strachu przed wodą, ćwiczenia rekreacyjne,  ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich.

 

Pod okiem instruktora dzieci doskonaliły:

1)    Opanowanie podstawowych czynności w wodzie.

2)    Zanurzanie głowy do wody.

3)    Otwieranie oczu pod wodą.

4)    Opanowanie wydechu do wody.

5)    Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie.

6)    Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie.

7)    Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej.

Zajęcia w wodzie cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów. Każdy się starał i próbował swoich możliwości. Pobyt w basenie zakończył się  zjeżdżalnią  z rury. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Czekamy na kolejny taki ,,skok” do wody…     


                                                   

I HOP DO WODY…

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  realizują zadania wynikające  z  Ogólnopolskiej akcji  „Ćwiczyć każdy może”. Nasi podopieczni wraz z opiekunami  w ramach zajęć  pozalekcyjnych korzystają z wyjazdów na basen , gdzie doskonalą naukę pływania,  oraz kształtują i rozwijają sprawność fizyczną. Atrakcje wodne sprawiają uczniom wiele przyjemności  i radości. Dla nich spotkanie  z wodą nie jest już obce. Strach, lęk , który długo towarzyszył podczas pobytu w wodzie został przełamany. Zabawy w wodzie są doskonałym wstępem do podjęcia nauki pływania. Pod okiem instruktora dzieci poszerzyły swoje umiejętności  poprzez:

 • Opanowanie podstawowych czynności w wodzie.
 • Zanurzanie głowy do wody.
 • Otwieranie oczu pod wodą.
 • Opanowanie wydechu do wody.
 • Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie.
 • Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie.
 • Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej.
 • opanowywanie pracy nóg do kraula na grzbiecie,
 • wykonywanie pracy nóg do kraula na piersiach,
 • nauczenie pracy ramion do kraula na grzbiecie,
 • wykonywanie skoków do wody głębokiej

 

Pobyt w wodzie to nie tylko doskonalenie nauki pływania,  pląsy czy zjazdy  z rury to także poprawa wydolności i sprawności fizycznej, nauka bezpiecznego zachowania się w środowisku wodnym, doskonały relaks psychiczny i fizyczny oraz idealna gimnastyka dla mięśni i stawów. Wyjazdy na basen podniosły u uczniów odporność na infekcje i zakażenia, koncentrowały uwagę na celowym działaniu , stwarzały możliwość integrację grypy. Każdy uczestnik wycieczki wraca z basenu zmęczony , ale zadowolony. Cieszymy się , że wspólnie możemy zdobywać  i rozwijać sprawność fizyczną, która odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas.


 

14 października 2013 roku odbyła się wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu  unijnego ,, W drodze do kariery rozwijanie kompetencji kluczowych ‘’w którym nasza szkoła bierze udział. Uczniowie z klas I-VI, nauczyciele oraz rodzice zwiedzali najstarszą w Polsce kopalnię soli kamiennej. Uczestnicy podczas dwugodzinnego spaceru po kopalni  zapoznali się z tajnikami pracy górników dawniej i współcześnie. Bardzo wzruszająca była opowieść o koni ach ,które  wykonywały pracę  w kopalni aż do późnej starości. Najbardziej podobała się nam kaplica Świętej Kingi patronki górników ,w której wszystkie elementy są wykonane z  soli: ołtarz, płaskorzeźby, posadzki, ogromne świeczniki itp. Dowiedzieliśmy się również o walorach leczniczych solanki, która leczy głównie drogi oddechowe, o  sanatoriach z których można skorzystać na terenie kopalni. Wszystkich zadziwił wielki obszar zajmowany przez kopalnię. Następnie po zwiedzaniu kopalni udaliśmy się do restauracji na smaczny obiad. Wycieczka do Wieliczki na długo pozostanie w pamięci jej uczestników .

 


 

Przedszkole realizuje działania z następujących obszarów:

obszar I - zajęcia klasowo - lekcyjne ( zajęcia edukacyjne )

obszar III - edukacja zdrowotna

obszar IV - doskonalenie nauczycieli


 

Wniosek o przystąpienie do akcji "Ćwiczyć każdy może"

Dane szkoły
Nr REGON szkoły/przedszkola:260635286
Typ placówki:przedszkole
Nazwa szkoły/przedszkola: PUNKT PRZEDSZKOLNY PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SZCZECNIE

Adres - Województwo:WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres - Powiat:Powiat kielecki
Adres - Miejscowość:Szczecno
Adres - Kod pocztowy:26-015
Adres - Ulica:
Adres - Numer:172
Skrócona nazwa szkoły/przedszkola:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:Joanna Buras
E-mail osoby do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon osoby do kontaktu665732951

Zrealizowane osiągnięcia

Nr obszaru:1
Opis dokonań w obszarze:W ramach działań z tego obszaru przeprowadzone zostały zajęcia
gimnastyczne w postaci opowieści ruchowej pod nazwą ,,Podróż pełna przygód\'\', podczas których
wykorzystałyśmy materiały służące wszechstronnej stymulacji ruchowej dziecka. Były to m. in.
półkule sensoryczne, szarfy, woreczki, tunel, krążki o zmiennej fakturze i inne. Wiosną
przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców na powietrzu, podczas których
dominującym narzędziem była chusta animacyjna i piłeczki. Zajęcia miały na celu integrację działań
dzieci i rodziców.
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

Nr obszaru:3
Opis dokonań w obszarze:Dokonania w tym obszarze to przede wszystkim jesienny spacer do sadu,
obserwacja drzew, rozpoznawanie ich, zrywanie owoców i przygotowywanie z nich pod okiem
nauczyciela ,, owocowych szaszłyków\'\'. Wiosną zaproszona została pani pielęgniarka, która
przyniosła ze sobą zasób cennych informacji związanych z aktywnym spędzaniem przez dzieci
wolnego czasu, a więc ubieranie się stosownie do pogody, spędzanie czasu wolnego na spacerach,
biegając, odpoczynek w pomieszczeniach uprzednio wywietrzonych, a przede wszystkim co robić,
aby uchronić się przed chorobami. Dzieci rozmawiały także z pielęgniarką na temat zdrowego
odżywiania, wykonały plakat ,, Wiem, co jem \'\'. Ponadto na gazetkach zamieszczane były artykuły 

dla rodziców dotyczące propagowania zdrowego trybu życia.
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

Nr obszaru:4
Opis dokonań w obszarze:uczestnictwo w szkoleniu na temat ,, Jak wspierać wszechstronny rozwój
dziecka?\'\' Szkolenie na temat ,, Uciec przed cukrzycą \'\'
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowychi na podanie danych kontaktowych
na stronie internetowejwww.szkolawruchu.men.gov.ploraz na profilu Roku Szkoły W Ruchu
na Facebooku
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych, informacji o formach i treściach
prowadzonych przez nas zajęć, na podanie danych kontaktowych na stronie internetowej
www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku Szkoły w Ruchu na Facebooku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych pod powyżej przesłanymi
hiperłączami na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku
Szkoły w Ruchu na Facebooku
Oświadczam, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w
filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do regulaminu akcji
(zał. 1 i 2)
Oświadczam, że posiadam zgodę autora/autorów utworu/utworów które przesyłam, zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu akcji
Wyrażam zgodę na upublicznienie dokonań szkoły i danych osobowych osób biorących
udział w akcji „Ćwiczyć każdy może”
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe
Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem akcji „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w
ramach Roku Szkoły w Ruchu i w pełni go akceptuję.


 

Harmonogram akcji ,, Ćwiczyć każdy może ‘’

dla przedszkola

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Zajęcia rytmiczno

 - ruchowe

codziennie

Wychowawcy

 

2.

Zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania

 - pogadanki

Raz

w miesiącu

Wychowawcy

 i nauczyciele

 

3.

Omawianie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na powietrzu.

codziennie

Nauczyciele

 

4.

Zabawy i zajęcia na 4 pory roku:

- jesień: zajęcia i zabawy sportowe ma boisku

- zima: zabawy na śniegu

- wiosna: spacery

 i wycieczki piesze

- lato: zabawy ruchowe

 z rodziną w plenerze

 

 

Jesień

 

Zima

Wiosna

 

Lato

Nauczyciele

 i rodzice

 

5.

Profilaktyka zdrowotna

 ,, Ja i moje zdrowie ‘

’- pogadanka

Raz w miesiącu

Nauczyciele

 i wychowawcy

 

6.

,, Aktywny tryb życia drogą do osiągania sukcesów w dalszej edukacji’’- ewaluacja

Koniec roku

Nauczyciele

i wychowawcy

 


 

 Projekt „Rok Szkoły w Ruchu” - akcja „Ćwiczyć każdy może”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Rok Szkoły w Ruchu” - akcja  -  „Ćwiczyć każdy może”. Jednym z głównych zadań szkoły jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy oraz dbałość o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.  Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie, wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

 

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu  chcemy zwrócić uwagę między innymi na:

-  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

-  konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

-  związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

-  uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

-   podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.


 

 

,, Ćwiczyć każdy może ‘’

Nasze przedszkolaki przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,, Ćwiczyć każdy może ‘’ organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem są zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej oraz doskonalenie nauczycieli.

Zadania realizowane podczas zajęć:

- organizowanie zabaw i zajęć ruchowych na 4 pory roku

- zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania

- promowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na powietrzu

- angażowanie społeczności przedszkolnej do zabaw i ćwiczeń ruchowych

- doskonalenie umiejętności w zakresie kultury fizycznej i zdrowego odżywiania. 


 

Z wizytą w sadzie

Zgodnie z tematyką kompleksową dzieci z grupy przedszkolnej, udały się na wycieczkę do pobliskiego sadu. Sad bogaty był w różne odmiany drzew, takich jak: jabłonie, grusze, śliwy a także wiśnie. Dzieci za zgodą gospodarza zbierały dary jesieni do koszyków. Jabłka były rumiane i pachnące. Aż sok po ich skosztowaniu rozpływał się w ustach. Przedszkolacy mogli także, zobaczyć jak wygląda ogród warzywny o tej porze roku. Jakie prace się w nim wykonuje, jak przechowuje się warzywa, aby mogły nam służyć w porze zimowej. Podczas wycieczki dzieci wykonały również kilka ćwiczeń w rytm śpiewanych przez nich piosenek. Po powrocie do przedszkola dzieci przygotowały z owoców szaszłyki, które każde z nich zjadło ze smakiem.

 


 

Gry i ćwiczenia w terenie

Gry i ćwiczenia w terenie są bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu na sportowo i podnoszą ogólną kondycję. W związku z tym, ż nasza miejscowość położona  jest w bardzo atrakcyjnym terenie parku Cisowsko –Orłowińskiego, w wolnym czasie uczniowie chętnie pokonują naturalne przeszkody w terenie. Ruch podczas gier i ćwiczeń na świeżym powietrzu, ma dodatni wpływ na rozwój fizyczny i kształtowanie prawidłowej sylwetki. Wykonywanie takich czynności jak np.: bieg, pełzanie, pokonywanie przeszkód terenowych, rozwija aparat ruchowy, układ mięśniowy i nerwowy. Podczas wysiłku fizycznego następuje intensywniejsza praca serca, przyspieszenie krążenia krwi i rytmu oddychania. Uczestnicząc w grach terenowych, rozwija się ogólną sprawność, a w tym głównie takie cechy jak: szybkość, precyzję i ekonomikę ruchu, wytrzymałość, siłę, ale również uczy się współpracy w zespole. Preferowanymi przez uczniów formami ruchu w grach i ćwiczeniach są marsze, krótkotrwałe biegi, a także skoki, wspinanie się na drzewa, rzuty, pełzanie. Oddziaływanie powietrza, słońca, latem także wody, hartuje organizm. i zmniejsza podatność na przeziębienia i inne choroby.

 


 

Aktywne przerwy w naszej szkole

Wspierając prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny oraz intelektualny  naszych uczniów    podjęte zostały działania z wykorzystaniem ,,aktywnych przerw w naszej szkole”. Czas wolny między zajęciami  lekcyjnymi może być również mile spędzony wyczynowo. Przykładem dobrych i sprawdzonych praktyk są  właśnie organizowane przerwy  sportowe z udziałem różnych przyborów , elementem tańca,  czy gier drużynowych. Harmonogram ustalonych działań pozwala na przeprowadzenie urozmaiconych , atrakcyjnych przerw, które wpisały się do historii naszej placówki.  I tak:

Październik    -  Kręcimy się jak hula- hop

Listopad      -     aerobik na wesoło

Grudzień     -    skaczemy jak pingwinki ( skakanki )

Styczeń       -    karnawałowa przerwa z balonami

Luty            -    poruszamy się w rytm muzyki ( taniec )

Marzec       -    świat kręgli

Kwiecień    -    piłka naszym przyjacielem

Maj             -    lubimy biegać  - peletonem wokół  szkoły

          Czas spędzony wspólnie i aktywnie ruchowo pozwala dostarczyć  wiele emocji, wrażeń jak również  poprawia kondycję fizyczną.  Uczniowie lubią podejmować nowe wyzwania i chętnie uczestniczą w takiego rodzaju zajęciach. Zdjęcia są tego najlepszym dowodem. 

                       Dobra zabawa, zdrowa zabawa, bezpieczna zabawa!!!


 

Subcategories