Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Publliczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie obecnie realizuje trzy projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekty z poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych":

1. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Daleszyce.

2. W drodze do sukcesu – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

Projekt z poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej":

3. Nasze iskierki - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie i prowadzenie alternatywnego ośrodka przedszkolnego w Szczecnie

4. Projekt ”W drodze do kariery- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie” finansowany z EFS w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” w okresie od 01.08.2013r. do 30.06.2015r.