Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
      Społecznej w Daleszycach informuje, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia w postaci bezpłatneg dożywiania w szkole dla dzieci. Warunkami otrzymania w/w pomoc  jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 792 złnetto/os oraz wskazane w ustawi o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sytuacje  występujące w rodzinie:
        ubóstwo – (dochód nie możeprzekroczyć 528 zł/os. w rodzinie)
        sieroctwo
        bezdomność
        bezrobocie – zarejestrowanie w PUP
        niepełnosprawność
       długotrwała lub ciężka choroba – potwierdzone dokumentacją medyczną
        przemoc w rodzinie
        potrzeba ochrony macierzyńska lub wielodzietność
        bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w            rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
        trudność w przystosowaniu do   życia po zwolnieniu z zakładu karnego
        alkoholizm lub narkomania
        zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
       klęska żywiołowa lub ekologiczna