Wniosek o przystąpienie do akcji „Ćwiczyć każdy może”

 

Dane szkoły

Nr REGON szkoły/przedszkola:260635949

Typ placówki: szkoła

Nazwa szkoły/przedszkola: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECNIE

Adres - Województwo: WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Adres - Powiat: Powiat kielecki

Adres – Miejscowość :Szczecno

Adres - Kod pocztowy:26-015

Adres - Ulica:

Adres - Numer:172

Skrócona nazwa szkoły/przedszkola:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Daniela Chlewicka

E-mail osoby do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon osoby do kontaktu: 413692647

 

Zrealizowane osiągnięcia

 

Nr obszaru:1

 

Opis dokonań w obszarze: W ramach działań z tego obszaru przeprowadzone zostały zajęcia

edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Wykorzystano w nich aktywne metody nauczania. W

klasie I-II zrealizowano temat: kształtowanie sprawności i szybkości ruchowej poprzez sprawne

ustawienie się w szeregu, dwuszeregu, rzędzie, kole z wykorzystywaniem zabaw

orientacyjno-porządkowych i bieżnych. W klasach IV-V przeprowadzono zajęcia na temat \"Gry i

zabawy ruchowe\". W obu przypadkach zastosowano metody aktywizujące: bezpośredniej celowości

ruchu oraz zabawowo- naśladowczą. Podczas zajęć wykorzystano różne przybory i przyrządy:

instrumenty muzyczne, szarfy, krążki, balony, woreczki, piłki itp.

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Nr obszaru:4

 

Opis dokonań w obszarze: Nauczyciele prowadzący przedmiot Wychowanie fizyczne uczestniczyli w

różnych szkoleniach. Tematy szkoleń: -jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka? - uciec przed

otyłością - realizacja treści edukacji zdrowotnej na lekcjach W-F poprzez różne formy aktywności -

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej - warsztat na temat zajęć z tenisa stołowego,

bilarda i badmintona

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Nr obszaru:5

Opis dokonań w obszarze: Dokonania w tym obszarze to przede wszystkim comiesięczne wyjazdy na

basen w godzinach popołudniowych. Podczas pobytu na pływalni uczniowie mają możliwość

nauczyć się pływać, doskonalić poznane techniki pływania, podnieść odporność na infekcje i

zakażenia, poprawić wydolność i sprawność fizyczną .Wyjazdy na basen są doskonałym relaksem

psychicznym i fizycznym. Pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi są gry i ćwiczenia w terenie. W

związku z tym, ze nasza miejscowość położona jest na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku

Krajobrazowego, uczniowie w wolnym czasie chętnie pokonują naturalne przeszkody podczas gier i

ćwiczeń na świeżym powietrzu. Organizują różne gry terenowe, wykonują takie czynności jak np.

biegi, marsze, skoki, przeskoki, pełzanie, wspinanie się na drzewa, rzuty itp. Dzięki tym

czynnościom poprawiają ogólną sprawność organizmu, hartują organizm, zmniejszają podatność na

przeziębienia i choroby. Inną formą zajęć pozalekcyjnych są wycieczki, w których chętnie

uczestniczą nasi uczniowie. Jedną z nich była jednodniowa wycieczka do kopalni soli w Wieliczce. Jej

celem było poznanie innego regionu, zwiedzenie zabytkowej kopalni soli oraz integracja różnych

zespołów klasowych. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna, a mianowicie uczniowie,

nauczyciele i rodzice. Oprócz walorów poznawczych wycieczka była wyzwaniem sportowym, gdyż

uczestniczy musieli wykonać \"prawdziwy tor przeszkód\" w postaci setek schodów, korytarzy i

innych pomieszczeń na terenie kopalni. Uczniowie naszej szkoły organizują również wycieczki

rowerowe po najbliższej okolicy.

 

Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

 

Oświadczenia:

 

  • Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych i na podanie danych kontaktowych

na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.ploraz na profilu Roku Szkoły W Ruchu

na Facebooku

  • Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych, informacji o formach i treściach

prowadzonych przez nas zajęć, na podanie danych kontaktowych na stronie internetowej

www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku Szkoły w Ruchu na Facebooku

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych pod powyżej przesłanymi

hiperłączami na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku

Szkoły w Ruchu na Facebooku

  • Oświadczam, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w

filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do regulaminu akcji

(zał. 1 i 2)

  • Oświadczam, że posiadam zgodę autora/autorów utworu/utworów które przesyłam, zgodnie

z wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu akcji

Wyrażam zgodę na upublicznienie dokonań szkoły i danych osobowych osób biorących

udział w akcji „Ćwiczyć każdy może”

  • Oświadczam, że podane dane są prawdziwe
  • Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem akcji „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w

ramach Roku Szkoły w Ruchu i w pełni go akceptuję.